بخش آماده سازی

 

 

اهداف و تعاريف بخش آماده سازي
هدف از اين بخش آماده كردن منابع  از طریق گرفتن خروجی (لیبل و بارکد) جهت بازيابي سريع وآسان و قرار دادن آن در قفسه هاي مربوطه براساس رده منبع مي باشد .
واژه هاي قابل تعريف :
 خروجی : وارد كردن اطلاعات منابع در نرم افزار كتابخانه و گرفتن برچسب هايي اعم از ليبل و باركد جهت چسباندن برروي عطف وپشت كتاب مي باشد .
ليبل : رده منابع است كه  براساس موضوع آن تعريف مي گردد و برروي عطف  كتاب چسبانده مي شود .
 رده :شامل اطلاعاتي است بصورت حرفي و عددي كه جايگاه منبع را درقفسه مشخص مي نمايد .
باركد : برچسبي است كه اطلاعات منبع به صورت باركد برروي آن مشخص شده وبا دستگاه ، باركد خوان قابل بازيابي مي باشد  همچنين شماره ثبت و نام دانشكده مربوطه برروي آن تعبيه شده است و برپشت كتاب چسبانده مي شود  .
 شماره ثبت :شماره ثبت شماره شناسنامه هر منبع مي باشد كه كتابخانه مركزي در دفتر مخصوص ثبت كرده است.
 عطف : كناره كتاب كه برگه ها و جلد آن به هم چسبيده شده و لیبل با فاصله مشخص بر روی آن چسبانده می شود.

وظايف بخش آماده سازي منابع:
۱- آماده كردن كتب جهت ارسال به كتابخانه مركزي شامل مهر زدن بر روي عطف وصفحات خاص كتاب ، درصورت وجود فاكتور،بسته بندي كتب به ترتيب ليست منابع در رسيد انبار
۲- كنترل كتب جديد تحويل گرفته شده از كتابخانه مركزي و تهيه ليست كاملي از آنها جهت اطلاع رساني به مراجعه كنندگان
۳- آماده سازي كتب از طريق گرفتن خروجي كامپيوتري كه شامل تهيه باركد وليبل مي باشد وچسباندن برروي عطف كتاب با فاصله هايي خاص و زدن چسب نواري پهن برروي آن
۴- پيگيري و رفع اشكال در ارتباط با تهيه خروجي شماره ثبت ورده كتاب از طريق تماس با بخشهاي فهرست نويسي در كتابخانه مركزي
۵- قرار دادن كتب آماده سازي شده در قفسه ها
۶- آماده سازي پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي نيز به همين ترتيب انجام مي گيرد
۷- آماده سازي ساير منابع شامل مجلات، E-BOOK - CD وفيلم ونوار كاست در بخشهاي خود توضيح داده شده است.

آيين نامه بخش آماده سازي:
ماده ۱ :نحوه آماده سازی منابع
۱-۱-مدت زمان آماده کردن منابع اعم از كتاب ، cd ، E book  و غيره حداكثر بين ۳ تا ۷ روز مي باشد .
۲-۱-در مواردي خاص كه منابع دچار اشكال مي باشند. يعني در هنگام فهرست نويسي از طرف كتابخانه مركزي منابع ايندكس نشده باشند ويا شماره ثبت و مدرك آن مشكل داشته ويا تعداد منابع جهت آماده سازي زياد باشند مدت زمان آماده كردن منابع طولاني تر خواهدشد .