بخش مجلات

 

اهداف و تعاريف بخش مجلات
مقالات و مطالب علمي  و غير علمي مجلات  بصورت روزآمد ويا آرشيو در اين بخش قابل دسترسي مي باشد و هدف از اين بخش ايجاد دسترسي به مقالات  تمام متن موجود در مجلات چاپي است كه متن online  آن قابل دسترسي نمی باشد وهمچنین برطرف كردن نياز مراجعه كنندگان جهت مطالب سرگرم كننده ، فرهنگي و اجتماعي مي باشد .
مراجعه كنندگان مي توانندعلاوه بر مقالات چاپي موجود در اين بخش با مراجعه به بخش اطلاع رسانی از مقالاتی كه به صورت online  در پایگاههای اطلاع رسانی وجود دارد استفاده نمايند .
همچنين ليست مجلات منتشر شده موجود در دانشگاه از سال ۲۰۰۷ به قبل درنرم افزار كتابخانه اي موجود مي باشد و با جستجو درآن مي توان مراجعه كنندگان را به آن ارجاع داد .
واژه هاي قابل تعريف :
 مجلات جاري : مجموعه اي از مجلات لاتين يا فارسي موجود در سال جاري مي باشد كه بصورت ماهانه ، گاهنامه ، فصلنامه وغيره منتشر مي شود و در قفسه هاي مخصوص مجلات جاري نگهداري مي گردد.
مجلات آرشيوي : مجموعه اي از مجلات لاتين یا فارسي  سالهاي قبل كه براساس عنوان مجله و سال آن در قفسه هاي مربوطه بايگاني مي گردند.
كاردكس : جعبه اي است كه كارت مخصوص مجلات در آن قرار دارد و مشخصاتی اعم از عنوان ،سال، جلد ، دوره وغيره درآن ثبت مي شود.

وظايف بخش مجلات:
۱-    انجام امورمربوط به اشتراك سالانه نشريات فارسي واقدامات لازم جهت تجديد اشتراك با تامين اعتبار مالي و پيگيريهاي آن
۲-    ثبت نشريات وصولي در كاردكس       
۳-    تهيه ليست الفبايي و نظام يافته جهت راهنمايي نشريات بصورت الكترونيكي
۴-    آماده سازي مجلات شامل مهرزني وجايگزيني آن در قفسه مجلات جاري
۵-    بررسي مجلات براي صحافي در صورت تامين اعتبار
۶-    بايگاني مجلات ويرايش قديمي در آرشيو مجلات لاتين وفارسي

آئين نامه بخش مجلات:
ماده ۱ :شرایط استفاده:
۱-۱-    براي مطالعه مجلات ، استفاده كنندگان مي توانند به بخش مجلات مراجعه نموده و از منابع استفاده نمايند.
۲-۱- جهت دسترسي به آرشيو مجلات الزاما به كتابدار مربوطه مراجعه نمايند .
۳-۱- استفاده از مجلات در قفسه هاي جاري آزاد است كه پس از استفاده بايد در محل مربوطه قرار داده شوند .
ماده ۲ : شرایط امانت
۱-۲ -امانت مجلات لاتين بصورت ساعتي و مجلات فارسي به مدت ۱ روز مي باشد .