بخش اطلاع رسانی

 

 

اهداف  وتعاريف بخش اطلاع رساني
پاسخگويي به نيازهاي مراجعه كنندگان به روشهاي مختلف از جمله تهيه بروشور از فعاليتهاي سالانه كتابخانه ، جزوات آموزشي نرم افزار كتابخانه اي و پايگاههاي اطلاع رساني ، اطلاع رساني تمامي فعاليتهاي كتابخانه از طريق وب سايت و راهنمايي و كمك به مراجعه كنندگان در زمينه هاي اطلاع يابي از طريق آنها ،از اهداف اين بخش مي باشد
واژه هاي قابل تعريف :
بروشور كتابخانه :  جزوه ای است که اهداف و فعالیتهای کتابخانه را در طول یکسال بیان می کند.
طرح امانت بين كتابخانه اي :به دلیل نیاز ارباب رجوع به منابع کتابخانه های سایردانشکده ها ودانشگاه ها ، افزایش دسترسی به منابع بیشتر،کمبود بودجه وفضای کافی جهت خرید تمامی منابع مورد نیاز موجود درموضوعات مختلف ، مطمئنا همکاری باکتابخانه های دیگر لازم خواهد شد.این سیاست دردسترسی به مجموعه سازی کتابخانه نیز تاثیر خواهد داشت.
همکاری باسایر کتابخانه ها ازدو طریق انجام می پذیرد :
الف-  کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی وکتابخانه های دانشگاه اصفهان از طریق نرم افزار کتابخانه ای
ب – مراجعه مستقیم به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت امانت گرفتن منابع موجود در کتابخانه مرکزی شهرداری،کتابخانه مرکزی(مرکز اطلاع رسانی شهرداری)،دانشگاه صنعتی،دانشگاه هنر،دانشگاه پیام نور ودانشگاه صنعتی مالک اشتر در استان اصفهان وکتابخانه های دانشگاهی کشور شامل دانشگاه علوم پزشکی شیراز (کتابخانه شهید دکتر گرگانی نژاد ) ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (کتابخانه پزشکی) ، پژوهشگاه علمی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Wirless: شبکه بیسیم انتقال اطلاعات اینترنت از مرکز مربوطه به استفاده کنندگان می باشد. (کد دسترسی ۱۲۳۸۹۶۵۴)
وظايف بخش اطلاع رساني :
۱-    تهيه جزوه هاي آموزشي جهت آشنايي مراجعه كنندگان با كتابخانه، نرم افزار كتابخانه اي ، پايگاه هاي اطلاع رساني وسيستم كتابخانه
۲-    تهيه بروشور كتابخانه جهت آگاه سازي مراجعه كنندگان از بخشها و فعاليت هاي كتابخانه
۳-    اختصاص چند دستگاه كامپيوتر جهت جستجوي منابع كتابخانه اي و مقالات مورد نياز مراجعه كنندگان
۴-    تهيه دستگاه هايي مانند اسكنر جهت سهولت كار مراجعه كنندگان و آموزش نحوه استفاده از آنها
۵-    برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان در شروع ترم جديد براي همه مقاطع تحصيلي
۶-    معرفي واطلاع رساني منابع خريداري شده جديد به مراجعين
۷-    آگاه سازي مراجعين از اطلاعيه هاي فرستاده شده توسط كتابخانه مركزي از طريق نصب در برد و ارسال از طريق پست الكترونيك واطلاع رساني به گروههاي آموزشي
۸-    راه اندازي نمايشگاهي از كتب خريداري شده جديد در طول سال،نمايشگاه كتب وجين در زمان هاي تعين شده و...
۹-    اطلاع رساني از آمارهاي گرفته شده در بخش امانت كه قبلا توضيح داده شده است
۱۰ - پاسخگويي به سوالات مراجعه كنندگان، راهنمايي وارائه راهكارهاي مناسب در خصوص نحوه عضويت، استفاده از نرم افزار كتابخانه اي، استفاده
 از پايگاه هاي اطلاع رساني و...

۱۱- تهيه وبازبيني مطالب مربوط به وب سايت وبروز رساني آن

۱۲- اطلاع رساني به مراجعه كنندگان در خصوص نحوه استفاده از طرح امانت بين كتابخانه اي

آيين نامه بخش اطلاع رساني:
ماده ۱- استفاده كنندگان
۱-۱- تمامي مراجعه كنندگان به كتابخانه می توانند از این بخش استفاده نمایند.
۱-۲-شركت دانشجويان در كارگاههاي آموزشي كه ازطرف كتابخانه برگزار مي گردد ، الزامي است. درصورت عدم شركت  ، دانشجويان به مدت يك سال ازامانت منابع دركتابخانه محروم مي گردند. ماده ۲- شرايط استفاده
۲-۱- به علت اينكه بخش اطلاع رساني همجوار سالن مطالعه ميباشد رعايت سكوت الزامي است.
۲-۲- سيستم هاي بخش اطلاع رساني صرفآ جهت جستجوي منابع كتابخانه ومقالات علمي مي باشد واستفاده شخصي ازآن ممنوع است.
۳-۲- استفاده ازاسكنر صرفآ جهت اسكن كردن منابع مورد نياز مراجعه كنندگان مي باشد واستفاده شخصي ازآن ممنوع است.