بخش مرجع

 

 

اهداف و تعاريف بخش مرجع :
 بخش مرجع شامل كتب جديد ، كتب پر استفاده ، اطلس ها ، فرهنگ ها و پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي
مي باشد. كه پاسخگوي نیاز مراجعه كنندگان در كوتاهترين زمان ممكن است و تعاريف آن به شرح زير مي باشد .
واژه هاي قابل تعريف :
كتب پر استفاده : اين منابع توسط مسئول كتابخانه و رابطين گروهها مشخص می شود ( ترجيحا شامل اصل كتب و رفرنس گروههاي آموزشي است ) و هر سال يكبار بازبيني  شده و منابع جديدتر جايگزين آنها مي گردند كه با مارك  داركردن ليبل اين كتابها در قفسه مخصوص خود قرار داده مي شوند .
كتب جديد: منابعي كه از نمايشگاه بين المللي كتاب  تهران و يا نمايشگاههاي علمي – كاربردي در طول سال خريداري مي شوند و تا  خريد سال آينده در اين قفسه نگهداري مي گردند.
وظايف بخش مرجع :
۱-    پاسخگويي به سوالات مرجع مراجعه كنندگان                                     
۲-     تهيه ليست پايان نامه هاوطرحهاي تحقيقاتي به تفكيك گروه هاي آموزشي
۳-    تهيه ليست كتب پر استفاده و اطلاع رساني به مراجعه كنندگان : اين منابع توسط مسئول كتابخانه و رابطين گروه ها مشخص شده و هرسال يكبار بازبيني و جايگزين صورت مي گيرد و با متمايز كردن ليبل اين كتابها در قفسه مربوطه قرار داده مي شود.
۴-    تهيه ليستي از كتب جديد واطلاع رساني به مراجعه كنندگان : منابعي كه از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ويا نمايشگاههاي علمي- كاربردي، در طول سال خريداري مي شوند در اين قفسه تا خريد سال آينده نگهداري مي گردند.
۵-    آمار استفاده از پايان نامه ها كه بصورت روزانه ثبت مي گردد، ماهيانه به مديران گروه ها اطلاع رساني مي شود.
۶-    جستجوي مقالات درخواستي از طرف مراجعه كنندگان در پايگاه هاي اطلاع رساني مانند PMDR INLM و...

آيين نامه بخش مرجع:
ماده۱: نحوه استفاده از پایان نامه ها و کتب پر استفاده:
۱-۱- پايان نامه ها وكتب پراستفاده فقط درمحل مطالعه موقت مورد استفاده قرار مي گيرند.
۲-۱ -كتب پراستفاده براي مراجعه كنندگان جهت زيراكس واسكن به مدت چند ساعت ودر مورد اعضاء هيئت علمي طبق ، صورتجلسه شوراي سياستگذاري كتابخانه درصورت نياز به مدت ۲ روز امانت داده مي شوند.
ماده ۲:شرایط امانت
۲-۱- نحوه امانت كتب مرجع به شرح زيراست (مشابه بند ۳-۴ ،  ماده ۳:شرایط امانت در بخش امانت می باشد)
الف- كتب جديد ۲روز
ب- كتب پراستفاده فقط به مدت چندساعت جهت زيراكس امانت داده مي شود.
ج- امانت فرهنگها نيزبصورت ساعتي مي باشد.
د- اطلسها به مدت یکروز امانت داده می شوند.
و- پايان نامه ها به هيچ وجه امانت وزيراكس داده نمي شوند، مگر با اجازه صاحب پایان نامه.