بخش امانت

 

 

اهداف  وتعاريف بخش امانت:

هدف اصلي بخش امانت آن است كه در كوتاهترين زمان ، پاسخگوي بيشترين نياز مراجعه كنندگان باشد.

واژه هاي قابل تعريف :
رف خواني: عملياتي كه طي آن تمامي منابع كتابخانه با منابع موجود در نرم افزار مطابقت داده  وآنچه دركتابخانه وجود ندارد  جزء منابع مفقودي به حساب
مي آيد.
وجين: پس از عمليات رف خواني منابعي كه مطابق آئين نامه وجين جزء فرسوده ، ويرايش قديمي و... باشند ازموجودي ونرم افزار كتابخانه حذف شده و در نهایت به خمير تبديل مي شوند.

وظايف بخش امانت:
۱-     امانت و بازگشت
۲-    پاسخگويي به سوالات مراجعين و راهنمايي اشخاص در خصوص استفاده از منابع
۳-    همكاري با مراجعه كنندگان در جستجوي منابع از طريق برنامه نرم افزاري كتابخانه
۳-    قراردادن منابع در قفسه
۴-     بازبيني و مرتب كردن قفسه ها بر اساس رده
۵-    تعمير كتب قابل اصلاح توسط كتابداران و در صورت نياز ارسال كتب جهت صحافي
۶-    تهيه و پيگيري آماري شامل:
      الف: آمارديركرد استفاده از منابع توسط مراجعين         ب: آمار امانت وبازگشت منابع
      ج: آمار تازه هاي منابع خريداري شده                        د: آمار كاركرد استفاده مراجعين از منابع
      و: آمار نظر سنجي مراجعه كنندگان از كتابخانه
۷-    رف خواني مجموعه كتابخانه در مقاطع زماني لازم
۸-    وجين مجموعه كتابخانه

آئين نامه بخش امانت:

          " در بخش آیین نامه ها توضیح داده شده است."