بخشهای کتابخانه

 

 

کتابخانه ها مراکز تجمع علم و هنر هستند که باید پویا و به روز باشند. با گستردگی فعالیتهایی که در کتابخانه انجام می گیرد، تفکیک این فعالیتها به بخشهای مجزا الزامی می باشد.که هر بخش وظایف و آیین نامه های مربوط به خود را پوشش میدهد.

 

جهت بالا بردن آگاهی مراجعین ، بخشهای کتابخانه بصورت مجزا ، همراه با وظایف و آیین نامه های مربوطه نمایش داده شده اند.