نمونه سوالات آسکی ارتوپدی فنی

ارتزهای ستون فقرات

۱.      در شکستگی جسم مهره ای مهره های ساب آگزیال ستون فقرات، چه ارتزی می تواند بهترین تجویز باشد؟

-        هدف از تجویز ارتز را بنویسید.

-        نام ارتز را بنویسید.

-        اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۲.      در شکستگی مهره آگزیس و زایده آدنتویید چه ارتزی برای تجویز ارجحیت دارد؟

-        نام ارتز را بنویسید.

-        اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۳.      در انحراف ستون فقرات زمانیکه راس قوس، مهره نهم توراسیک باشد و بیمار با تجویز ارتز مراجعه کند چه نوع ارتزی انتخاب می شود؟

-        نام ارتز را بنویسید.

-        اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۴.      بیمار کودکی با انحراف ستون فقرات گردنی است. گردن به سمت راست خم و به طرف چپ چرخیده است. انتخاب شما برای نوع ارتز چیست؟

-        نام ارتز را بنویسید.

-        اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۵.      جهت اندازه گیری زاویه اسکولیوز چه نوع روشی را انتخاب می کنید؟

-        نام روش مورد نظرتان را بنویسید؟

-        میزان اسکولیوز ده درجه می تواند برای درمان ارتزی معرفی شود؟

-        چه میزان از اسکولیوز میتواند به صورت طبیعی در نظر گرفته شود؟

-        روش اندازه گیری زاویه اسکولیوز را شرح دهید.

-        چند وقت یکبار باید بیمار به ارتزیست مراجعه نموده و مورد ارزیابی قرار گیرد؟

۶.      برای بیمار مبتلا به اسپوندیلولیستزیس چه ارتزی تجویز می شود؟

-        نام ارتز را بنویسید.

-        اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۷.      بیماری ۱۴ ساله با کایفواسکولیوز ریجید به شما جهت ساخت ارتز مراجعه می کند در صورتیکه پزشک فقط درمان ارتزی را برای او در نظر گرفته باشد به نظر شما ارتز باید به چه صورت و با چه مشخصاتی برای وی ساخته شود؟

-        آیا هدف شما از ساخت ارتز بهبود و اصلاح انحناست؟

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۸.      بیمار خانم ۷۰ ساله با استئوپروز شدید و کمردرد در ناحیه توراسیک تحتانی برای دریافت ارتز به شما مراجعه می کند.

-        ارتز تجویزی شما چه نام دارد؟

-         اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

۹.      ارتز هیپ اسپایکا با کمربند لگنی در چه موردی بهترین اندیکاسیون را دارد؟

-        هیپ در چه زاویه ای بیحرکت می شود؟

-        کدامیک از حرکات هیپ باید در بریس محدود شود؟

-        کدام هیپ را در بریس بیحرکت می کنید؟ و چرا؟

-        مدت زمان استفاده از بریس چقدر است؟

-        نکات بهداشتی در مورد پوشیدن ارتز چیست؟

-        آیا بیمار باید بعد از سپری شدن مدت زمان خاصی به شما مراجعه کند؟

۱۰.  در مورد تجویز ارتز High profileستون فقرات چه مهره ای مهره نشانگر شما محسوب     می شود؟

-        ارتز تجویزی شما چه نام دارد؟

-        اندازه گیریهای لازم جهت ساخت ارتز را بطور کامل بنویسید.

-        طول مدت استفاده از ارتز چند ماه است؟

-        آیا نیازی به پیگیری بعد از درمان وجود دارد؟ بعد از چه مدتی؟

-        در حین بستن ارتز چه نکاتی مورد توجه بیمار باید قرار گیرد؟

-        نکات بهداشتی لازم جهت استفاده بهتر از ارتز چیست؟

 

 

 

 

ارتزهای ناحیه پا و مچ پا

۱-    خانمي ۴۷ ساله با درد صبحگاهي شديد در ناحيه پاشنه مراجعه نموده است. در معاينه علائمي از صافي متوسط و فلكسيبل قوس كف پا مشاهده مي شود. تجويز شما چيست؟

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده از آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

 

۲-    بيماري با زخم عميق ديابتيك در ناحيه متاتارس اول در كف پا مراجعه نموده است. نحوه معاينه ارزيابي را توضيح داده و در صورت تجويزassistive deviseويژگي و علت آن را شرح دهيد.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

۳-    بيماري با Achilles tendonitisمراجعه نموده است. در معاينه سفتي و تورم ناحيه پشت پاشنه مشاهده مي شود. پيشنهاد درماني شما چيست؟

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

۴-    پسر بچه اي ۹ ساله با دستور پزشك جهت مشاوره ارتوپدي فني ارجاع گرديده است. در معاينه والگوس مچ، هالوكس والگوس، فلت فوت شديد و فلكسيبل مشاهده گرديد. نحوه ارزيابي معاينه و تجويز مد نظرتان را شرح دهيد.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

۵-    بيماري مبتلا به ديابت و شاركو ماري توث به يك مركز ارتوپدي فني ارجاع گرديده است. در معاينات اوليه مشخص گرديده است بيمار در ناحيه فوت هيچ گونه زخمي ندارد ولی راه رفتن بيمار به شدت دردناك مي باشد و پاي وي متورم گرديده است و مفاصل ميد فوت وي unstableمي باشد. به عنوان يك كارشناس ارتوپدي فني راه حل درماني شما براي اين بيمار چيست.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

۶-    خانمي ۴۵ ساله به علت درد در ناحيه fore footخصوصا در راه رفتن طولاني مدت مراجعه نموده است. در اخذ شرح حال شكايت بيمار از درد و بي حسي و احساس گزگز شدن بعد از راه رفتن طولاني مدت در ناحيه forefootمي باشد. تجويز شما چيست؟

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

۷-    فردي به يك مركز ارتوپدي فني به علت درد در ناحيه خارجي پا مراجعه نموده است. در معاينه افزايش قوس طولي پا مشاهده مي شود. پروسه درماني ارتوپدي فني را براي اين بيمار به طور كامل شرح دهيد.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

۸-    دربي ثباتي مزمن و متوسط مچ رويكرد درماني ارتزي چيست؟ توضيح دهيد.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

۹-    فردي به علت برخورد جسمي سخت با يك سوم فوقاني و خارجي ساق پاي خود دچار شكستگي شديد در اين ناحيه گرديده است پس از بهبود شكستگي در gaitفرد علائمي از ضعف toe clearanceبه چشم مي خورد. علت چيست و رويكرد درماني ارتزي براي اين بيمار چه مي باشد.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

۱۰-در شكستگي همراه با خرد شدگي و جابجايي كالكانئوس كه پس از طي مدت زمان دو ماه پس از عمل جراحي و گچ گيري هنوز به طور كامل جوش نخورده است پس از باز كردن گچ امكان تجويز ارتز وجود دارد يا خير توضيح دهيد.

- نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

 

 

ارتزهای زیر زانو و روی زانو

۱.      بیمار با سابقه دیابت ۶ماه قبل دچار شکستگی تیبیا شده و پس از انجام مراحل درمانی بعلت عدم جوش خوردن به دستور پزشک معالج به مرکز ارتوپدی فنی مراجعه کرده است.

-        ارتز تجویزی چیست؟

-        نحوه اندازه گیری:

-        آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-        مراحل ساخت:

-        مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

-        پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

۲.      برای کودکی که دچار غقب زدگی زانو در حین راه رفتن ایت چه ارتزی تجویز می کنید؟

-        ارتز تجویزی چیست؟

-        نحوه اندازه گیری:

-        آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-        مراحل ساخت:

-        مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

-        پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

۳.      برای کودک ۵ساله ای که دچار ژنووالگوم است چه ارتزی تجویز می کنید؟

-        ارتز تجویزی چیست؟

-        نحوه اندازه گیری:

-        آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-        مراحل ساخت:

-        مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

-        پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

۴.      برای کودک ۵ساله ای که دچار ژنوواروم است چه ارتزی تجویز می کنید؟

-    ارتز تجویزی چیست؟

-    نحوه اندازه گیری:

-    آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-    مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید.

۵.      خانم ۵۰ ساله ای با سابقه استئوآرتریت و درد ناحیه زانو ها به تشخیص پزشک دچار ژنوواروم است. ارتز تجویزی برای این بیمار چیست؟

- نحوه اندازه گیری:

-   آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-   مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

۶.      بیماری که دو سال قبل دچار شکستگی تیبیا و متعاقب آن کوتاهی اندام تحتانی شده است به مرکز ارتوپدی فنی مراجعه می کند میزان کوتاهی اندام را چگونه بررسی و تعیین می کنید؟

- نحوه اندازه گیری:

-   آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-   مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

۷.      در آسیب لیگامانهای زانو در مراقبت پس از جراحی این لیگامانها، ارتز تجویزی شما چیست؟

- نحوه اندازه گیری:

-   آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-   مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

۸.      برای بیماری که دچار ضعف عضله چهارسرران است چه ارتز تجویز می کنید؟

- نحوه اندازه گیری:

-   آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-   مراحل ساخت:

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

۹.      زانوبندهای پیش ساخته با حمایت فنرهای جانبی در چه مواردی کاربرد دارند؟

- نحوه اندازه گیری:

-   آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

- مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

۱۰.  پتلار استرپ در چه مواردی تجویز می شود؟

- نحوه اندازه گیری:

-   آیا نیاز به قالبگیری دارد؟

-  مراقبت از ارتز و مدت زمان استفاده ار آن را شرح دهید.

- پیگیری روند درمان را توضیح دهید

 

ارتز های بالای زانو ، هیپ و کودکان

۱-    با توجه به نسخه ی زیر به سوالات پاسخ دهید:

High top shoe for toe in gait

-        بیمار مبتلا به چه عارضه ای می باشد؟

-        مختصری در مورد وسیله تجویزی و نحوه راه رفتن بیمار توضیح دهید.

-        ارتز تجویزی چه خصوصیاتی باید در بر داشته باشد؟

-        معاینه بالینی آن را شرح دهید:

-        بیماری از لحاظ انعطاف پذیری چگونه ارزیابی می شود:

-        چند نمونه ارتز در درمان آن را ذکر کنید:

-        آیا دنیس براون برای درمان این بیماری مفید است؟چرا؟

-        افتراق آن با کلاب فوت چگونه است؟

۲-    با توجه به نسخه زیر بیان کنید: (بیمار پس از گچ گیری سریالی فوت مراجعه کرده است)

Rt Abd brace

-        بیمار چه عارضه ای دارد؟

-        ارتز تجویزی چیست؟

-        از چه اجزائی تشکیل شده؟

-        میزان ابداکشن را چه چیزی تعیین می کند؟

-        آیا زاویه روتیشن نیز در ارتز مهم است؟ شرح دهید:

-        چه زاویه دیگر را باید مورد توجه قرار داد؟

-        زمان پوشیدن چگونه است؟

-        نحوه ی قرار گیری استرپ ها در ارتز چگونه است؟

-        دیگر ارتز های مورد استفاده را بیان کنید:

۳-    در مورد صافی کف پا بیان کنید:

-        انواع آن:

-        روش تشخیص هر کدام:

-        سن طبیعی ایجاد قوس چه سنی است؟

-        در مورد هر کدام از موارد زیر توضیح مختصر بیان کنید:

UCBL-

Heel seat cup-

Accommodative insole-

-        چه موقعی از درمان جراحی استفاده می کنیم؟

-        توسعه قوس طولی با چه چیزی در ارتباط است؟

۴-    در Bow leg & knock kneeارزیابی فیزیکی شامل چه مواردی است؟

-        بیماری Blount  چیست؟

-        از لحاظ سمت در گیر چگونه است؟

-        ارتز آن شامل چه اجزائی است؟

-        چه تفاوتی با ارتزهای سنتی دارد؟

-        کودکان با چه رنج سنی از آن بهره می برند؟

-        چه زمان در روز استفاده باید شود؟

-        ELASTIC BLOUNT KAFOاز چه اجزائی تشکیل شده است؟

۵-    در مورد پاولیک هارنس جواب دهید:

-        برای درمان چه ضایعه ای بکار می رود؟

-        از چه اجزائی تشکیل شده؟

-        زاویه ها در آن چگونه است؟

-        هر کدام از زاویه ها را چه عاملی ایجاد می کند؟

-        نحوه ی پوشیدن به بیمار را مختصرا شرح دهید:

-        مدت زمان پوشیدن در روز چگونه است؟

-        کودک از چه سنی و تا چه سنی از ارتز می تواند استفاده کند؟

-        ارتز جایگزین آن پس از شکست در درمان توسط این ارتز چیست؟

۶-    در موردDDH :

-        هدف از درمان:

-        رایج ترین علامت کلینیکی آن:

-        Von rosenچگونه است؟

-        فرجکا پیلو چیست؟

-        فرجکا اندام را در چه زاویه ای قرار می دهد؟

-        نرخ اوسکلار فرجکا چگونه است؟

-        ILFELDشامل چه اجزائی است؟

-        در ILFELD  هیپ در چه زاویه ای قرار می گیرد؟

-        عوارض احتمالی استفاده از پاولیک را بیان کنید:

۷-    در مورد پرتس مراحل بیماری را شرح دهید:

-        نشانه های بیماری:

-        رایج ترین ارتز مورد استفاده:

-        اجزا آن چیست؟

-        اندام را در چه زاویه ای قرار می دهد؟

-        ارتز Cow boy  چه تفاوتی با اسکاتیش دارد؟

۸-    در مورد ارتوز های زیر مختصری شرح دهید:

TORENTO  O.‎-

NEWINGTON  O.‎-

TACHDJIAN  O.‎-

۹-    در تارسال کوآلیشن پوسچر پا چگونه است؟

-        شروع بروز علائم بیماری در چه سنی است؟

-        این بیماری باعث چه رخدادی در تارسال ها می شود؟

-        بین کدام استخوان های تارسال رایج تر است؟

-        هدف از درمان اولیه آن:

-        کدام ارتز مستقیما برای درمان آن مفید است؟

-        می توان از چه ارتزهایی بهره جست؟

-        ارتزها بیشتر برای چه هدفی در این بیماری مورد استفاده قرار می گیرند؟

-        اندیکاسیون جراحی آن چیست؟

۱۰-                        در مورد CP

-        معمولا با چه محدودیت هایی مواجه اند؟

-        هدف از درمان:

-        ارتز Resting Abdچه عملکردی دارد؟

-         عیب آن چیست؟

-        SWASH O.‎چیست؟

-        عملکرد این ارتز چگونه است؟

-        امکان چه حرکاتی را برای کودک فراهم می کند؟

-        منع مصرف آن در کدام کودکان است؟

۱۱-                        در مورد پاراپودیوم:

-        مورد استفاده کودکان با چه عارضه ای می باشد؟

-        با استفاده از آن کودک قادر به انجام چه فعالییت است؟

-        مفاصل زانو و هیپ می تواند چگونه باشد؟

-        اندیکاسیون آن چه کودکانی است؟

-        اجزاء آن را شرح دهید:

-        بار تلسکوپی بکار رفته چه امکانی را فراهم می کند؟

-        الگوی Swivel walkرا شرح دهید. 

ارتزهای اندام فوقانی

۱-    خانمی ۶۸ ساله بعد از جراحی آرتروپلاستی MPبعلت آرتریت روماتوئید مراجعه نموده است:

-        ارتز تجویزی چگونه بایستی باشد.

-        هدف از تجویز ارتز چیست ؟

-        مدت استفاده از آن رابیان نموده.

-         زوایای دست را نیز شرح دهید.

۲-  یک دانش‌آموز ۱۷ ساله در حین بازی بسکتبال به علت کشیده شدن اندام فوقانی به سمت بالا دچار ضایعه براکیال شده است بگونه‌ای که در حرکت شانه و آرنج مشکلی نداشته اما مچ و دست بیمار دچار فلج گردیده است.  

-        کدام ناحیه شبکه براکیال درگیر است؟

-        هدف در درمان ارتزی چیست.

-        چه نوع ارتزی تجویز می‌شود؟

۳-  خانمی ۳۸ ساله از درد، گزگز و سوزن سوزن شدن سطح پالمار انگشت شست، اشاره و میانی و نیمه داخلی انگشت حلقه شکایت دارد. پارستزی در شب تشدید و منجر به بیدار شدن او می‌گردد.

-        تشخیص شما چیست؟

-        تست تشخیصی ضایعه را شرح دهید.

-        درمان‌ّهای ارتزی مناسب را ذکر کنید.ویژگی‌های هر کدام را بیان نمایید.

-        پوزیشن دست در ارتز و تریم لاین آن چگونه است.

-        زمان استفاده از ارتز در شبانه روز و مدت دوره درمان ارتزی را ذکر نمایید.

۴-  آقایی ۲۴ ساله بر اثر احتراق اجاق گاز در حین روشن کردن آن دچار سوختگی در ناحیه پالمار دست شده است. جهت جلوگیری از دفورمیتی و کمک به بهبود، روند درمان را توضیح دهید.

-        هدف از درمان ارتزی چیست؟

-        از چه ارتزهایی در چه زمانی بایستی بهره گرفت.

-        پوزیشن دست در ارتز و تریم‌لاین آنها چگونه است.

-        ارتز تا چه زمانی و به چه صورت بایستی استفاده گردد.

۵-  بیمار مرد جوانی است که در یک سانحه رانندگی دچار پارگی روتیتور کاف شده است. وی پس از ترمیم جراحی به شما مراجعه نموده است.

-        چه ارتوزی تجویز می‌نمایید

-        هدف از تجویز ارتز چیست.

-        پوزیشن اندام فوقانی در ارتز را شرح دهید.

-        مدت زمان استفاده از ارتوز را بیان نمایید.

۶-  آقایی ۶۵ ساله بعلت ضایعه سکته مغزی دچار ضعف در Finger Extانگشتان دست است بیمار قدرت Active Finger flexion  را دارد.

-        برای کمک به graspدر این بیمار پیشنهاد ارتوزی شما چیست؟

-        کدام ارتوز را ارجح می‌دانید؟ چرا؟

۷-  آقایی ۲۸ ساله در اثر سانحه رانندگی دچار ضایعه نخاعی در سطح  Mid Cervicalشده است. قدرت Wrist Extدر بیمار گرید۳ است.

-        جهت بهبود عملکرد دست و نیز جلوگیری از دفورمیتی در دست پیشنهادات ارتوزی شما چیست؟

-        ویژگی‌های هرکدام را بیان نمایید.

-        مدت زمان استفاده از هرکدام در شبانه‌روز چگونه است؟

۸- خانمی۶۵ ساله با درد در ناحیه‌ی مفصل کارپو متاکارپال که به سمت دیستال نیز انتشار می‌یابد مراجعه نموده است. درد با عمل pinchتشدید می‌گردد. شست دچار بدشکلی Swan neckاست.

- تشخیص شما چیست.

- تست تشخیصی لازم را شرح دهید.

- هدف از درمان ارتوزی و نوع ارتوز تجویزی را بیان نمایید.

- پوزیشن دست و مفاصل چگونه است و مدت زمان استفاده به چه میزان است؟

۹- نوجوان ورزشکاری با درد و تندرنس در اپی کوندیل خارجی هومروس مراجعه کرده است. درد هنگام Wrist Extو Gripتشدید می‌گردد.

-        تشخیص شما چیست.

-        مکانیزم ضایعه چگونه است.

-        انواع ارتوزهای تجویزی را نام برده و شرایط استفاده از هرکدام را بیان نمایید.

 

 

 

 

پروتزهای اندام تحتانی

۱.      نحوه قالبگیری PTS

۲.      نحوه قالبگیری سایم کوتاه

۳.      تنظیم الایمنت پروتز زیر زانو

۴.      تنظیم الایمنت پروتز سایم

۵.      معاینه و ارزیابی استمپ زیر زانو ( اخلاق حرفه ای، ارزیابی پوست ، عضلات و ...)

۶.      تنظیم الایمنت داینامیک حین راه رفتن

۷.      کپی کردن سوکت (ساخت مجدد سوکت از طریق سوکت اولیه)

۸.      اصلاح قالب پوزیتیو PTB

۹.      نحوه بانداژ استمپ زیر زانو

۱۰.  پلاستیک ریزی سوکت زیر زانو یا سایم

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.