برگزاری اولین کنفرانس دانشجویان تحصیلات تکمیلی گفتار درمانی