انتصاب رئیس دانشکده علوم توانبخشی

بر اساس نظر سنجی به عمل آمده از اعضای هیات علمی دانشکده  و پس از بررسی برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداهای منتخب، طی حکمی  از سوی رییس دانشگاه، آقای دکتر جاوید مستمند به عنوان رییس دانشکده علوم توانبخشی منصوب گردیدند.